zavřít
Upravit životopis

Životopis

Oldřich Prefát z Vlkanova byl český matematik, astronom, cestovatel a spisovatel.

Oldřich Prefát z Vlkanova pocházel z bohaté měšťanské erbovní rodiny. Byl synem bohatého obchodníka se sukny. Studoval nejprve v Praze a v Římě, kde studoval matematiku. V Praze na Uhelném trhu zdědil dům, kde založil dílnu na výrobu měřících přístrojů a astronomických pomůcek.

V letech 1546 - 47 cestoval Oldřich Prefát do Palestiny. Byla to cesta studijní. Svoji cestu neplánoval, přemluvili ho k ní jeho přátelé. V roce 1552 navštívil Španělsko. Tyto cesty se staly základem pro napsání cestopisu.

Oldřich Prefát byl svým zaměřením exaktní, věnoval se výrobě měřících přístrojů. Byl však i velmi zvídavý. To vše se projevuje i v jeho cestopise, který je velmi vstřícný i méně vzdělaným čtenářům. Psal pražskou lidovou češtinou, aby mu každý rozuměl.

Dílo Oldřicha Prefáta z Vlkanova:

Oldřich Prefát z Vlkanova žil v době renesance. V předmluvě svého cestopisu uvedl, že chce objektivně informovat o všem, co viděl a zažil. Cokoli se mu zdálo pro Středoevropana neznámé, detailně to popsal, známý je jeho přesný popis lodi, na které cestoval. Vše si ověřil, nepodléhal pověrám a povídačkám. Vycházel z křesťanského učení, projevil důvěru ve slova Písma.

Oldřich Prefát se při psaní svého cestopisu potýkal s nedostatkem českých ekvivalentů a tak uváděl názvy v několika jiných jazycích, které pro ten předmět existovaly. Vymyslel i nový český ekvivalent pro slovo port - přístav, nazýval ho přistávadlo.

Oldřich Prefát byl velmi otevřený k církevním otázkám. Důkazem toho je svědectví o obřadu u Kristova hrobu, kdy byli poutníci pasováni na rytíře.

Cesta do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny - 1563, (Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestyny, to jest do krajiny někdy Židovské, země Svaté, do města Jeruzaléma k Božímu hrobu, kteraužto cestu s pomocí Pána Boha všemohúcího šťastně vykonal Voldřich Prefát z Vlkanova léta Páně MDXXXXVI.), cestopis se vyznačuje dobově barvitým líčením osobních příhod i systematickým renesančním zájmem o všechny skutečnosti a detaily krajin, staveb, lidí i jejich činností. Velmi cenné je zachycení soudobé praxe cestování do Svaté země, včetně všech možností a jejich praktického i finančního zajištění

Oldřich Prefát z Vlkanova

42 let, matematik, cestovatel a spisovatel, astronom